Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin stanowi zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.agneslingerie.pl oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.

Właścicielem i Administratorem Sklepu jest “PHU AGNES”, z siedzibą przy ul. 9 maja 64/10, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 5991628439, REGON 210955239 , [email protected], zwana dalej Usługodawcą.

1. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.

2. Klient może dobrowolnie dokonać Rejestracji, tj. założyć konto w Sklepie lub dokonać Zamówienia bez Rejestracji.

3. Warunkiem dokonania Rejestracji i/lub Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. Klient musi przestrzegać Regulaminu.

4. Informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji lub wymagane przy zakupach bez Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.

5. Sklep sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w Sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze.

6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

7. Sklep realizuje zamówienia na terytorium całego świata.

8. Klient może składać Zamówienia nieustannie, ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

10. Klient ma wgląd do postępu realizacji Zamówienia.

11. Czas realizacji zamówienia to 3-5 dni roboczych, licząc od momentu zaksięgowania opłacenia Zamówienia.

Dodatkowo:

– wysyłka Pocztą Polską dostarczana jest w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki,

– wysyłka paczkomatem – następny dzień roboczy.

12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie się czasu dostawy z winy przewoźnika.

13. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.

14. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

15. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

17. Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

18. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Przelewy 24

19. Dostępne formy płatności:

  • Płatności Online
    Karty Płatniczne:

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
płatność za pośrednictwem PayPal.

20. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

21. Paragon wystawiany jest na wyraźne życzenie Klienta.

22. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Reklamację można złożyć w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.

23. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania Produktu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.

24. Klient, który zakupił produkt szyty na miarę, nie ma możliwości zwrotu ani wymiany.

25. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres [email protected] Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

26. Odstępując od umowy Klient musi dostarczyć na własny koszt nieużywany i nienaruszony.

27. Reklamacje dotyczące uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym dbaniem o produkt (pranie, prasowanie) nie będą uwzględniane.

28. W przypadku Reklamacji Usługodawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

29. Skutki odstąpienia od umowy – w przypadku Zwrotu Produktu Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty (bez kosztów wysyłki), którą uiścił na rzecz Usługodawcy niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zwróconego Produktu. Forma zwrotu pieniędzy będzie taka, którą Klient wybrał w Zamówieniu.

30. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny lub będzie nosił ślady używania.

31. Koszty dostarczenia do Usługodawcy Zwrotu ponosi Klient. W przypadku uznania Reklamacji, koszt dostarczenia Reklamacji do Usługodawcy ponosi Usługodawca.

32. W przypadku, gdy Klient nie odbierze przesyłki w terminie- zostanie obciążony kosztami wysyłki i zwrotu przesyłki.

33. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

34. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

35. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

36. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

37. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.agneslingerie.pl. Klienci, którzy dokonali Rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie Regulaminu oraz możliwości jego akceptacji lub rezygnacji z korzystania z usług Sklepu.

38. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

39. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

40. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

41. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

42. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

43. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności,która znajduje się pod adresem: https://agneslingerie.pl/stron…

44. Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie Sklepu.

45 .W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

46. Spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.